Shin Jinrui - The New Type - NES

Shin Jinrui - The New Type

Shin Jinrui - The New Type is on these cartridges:

Hi-Q S P I C A Original SPICA


Shin Jinrui - The New Type