Unterseiten

Bootleg Collection (engl.)
http://www.jensma.de/pirates/

famiclone-teardown (engl.)
http://www.jensma.de/famiclone_teardown/

Game Boy Invert Screen Mod PCB
http://www.jensma.de/invert/

Gimmick! Repro tutorial (engl.)
http://www.jensma.de/nesrepro/gimmick/

Mega Drive ROM Database
http://www.jensma.de/md/

Mega Drive Reproduction Tutotrial
http://www.jensma.de/md/tutoria/

NES EPROM Arranger (engl.)
http://www.jensma.de/nesrepro/

softkey-Cliparts
http://www.jensma.de/softkey/

Super Nintendo ROM Database 
http://www.jensma.de/snes/
Deprecated: http://www.jensma.de/snes__/

sybex Clipart Gedenkseite
http://www.jensma.de/sybex/

Achtung, laut! Party!
http://www.jensma.de/yeah/?a=Party!

Außerhalb der Wartung / Friedhof

imagehost
http://www.jensma.de/upload/

Get!Capsules!
http://www.jensma.de/capsules/

Mailman
https://www.jensma.de/mailman/

eBay-Wertermittlung
http://www.jensma.de/ebay_wert/